Jan M Pmb City Hall

Oom Jan Mastenbroek

Pietermaritzburg

Inleiding

Die webblad is bedoel om kontak te bou met Afrikaners en kultuurgenote wat die bedreiging besef waar die ondergang van SA ook Afrikaners tot ondergang sal meesleur.
Om dit te voorkom is Onafhanklikheid en Soewereiniteit oor eie Gebied die enigste oplossing.

Die tyd het aangebreek om afbakening van so'n gebied in Suid Afrika te finaliseer, en voor te berei vir Afrikaner-selfbeskikking waar ons politieke beheer oor ons eie mense kan uitoefen en daarmee ons Westerse sosiale, kulturele en ekonomiese strewes vryelik kan beskerm en uitleef, terwyl die Spelreëls van die SA-Grondwet en veral Internasionale Regsbeginsels en -vereistes deeglik in ag geneem sal moet word.

Die bladsye waarna gereëld verwys word, verwys na die oorspronklike inskrywing uit die boek " 'n Heimat vir Afrikaners: Die Tiende Provinsie", deur mnr Cor Ehlers, voorsitter van OASE (Onafhanklike Afrikaner-Selfbeskikking-Ekspedisie), vooraanstaande Afrikaner-navorser en spesialis vir Afrikaner-Selfbeskikking.

"Met dank aan Cor vir U vriendskap en geduld terwyl U al die jare as mentor U tyd en kennis getrou met my gedeel het."

Laai gerus die boek af by die advertensie langsaan as u met 'n laptop lees, of heel onderaan as u 'n slimfoon gebruik.

Met vriendelike groet,
Jan Mastenbroek.

------------------------

1. Menseregte

Kortliks praat ons oor:
Menseregte skendings wat op ons (Afrikaners en kultuurgenote) toegepas word, en oor Territoriale Selfbeskikking.
Ons weet dat Selfbeskikking 'n basiese mensereg is, verduidelik die Vlakke van Selfbeskikking en vind dat Territoriale Selfbeskikking oor grondgebied met historiese bande die enigste oplossing vir Afrikaners en kultuurgenote bied.
Ons praat oor Die Internasionale Regsposisie en vind 'n Argument gemaak uit Onkunde.
Ons gesels oor Solidariteit se navorsing van 30 Afrikaner-groeipunte teen 2031 en sien dat 80% van die groeipunte reeds deel is van die voorgestelde gebied.
Ons bekyk syfers van die afgelope verkiesings, en vergelyk dit met syfers uit die Noordkaap. Dit blyk dat die KhoiSan kragtens Internasionale Regsbeginsels meer reg oor die Noordkaap het, en selfs al sou alle Afrikaners in die Noordkaap gaan woon...
En dan sluit ons af met iets wat soms groot onenigheid bring....

------------------------------------


Menseregte skendings:
Sedert 1994 sorg die ANC daarvoor dat al nege provinsies se grense so getrek is dat swartes en bruines provinsiale-outonomie geniet, maar nie wittes nie.
Daarmee is Afrikaners polities ontmagtig, wat indruis teen die Internasionale Regsposisie van volke volgens Artikel 1 van die “International Covenant for Civil and Political Rights”.
Sedert 1994 het politieke ontmagtiging daartoe gelei dat die Afrikanervolk ernstige menseregteskendings ondergaan, nie slegs tov hul moedertaal nie, maar bloot op grond van hul velkleur. Dit bied sterk gronde vir die eis van territoriale selfbeskikking op grond van Internasionale Regsbeginsels. (Bls 72 en 74).


Territoriale Selfbeskikking:
Die Reg op Selfbeskikking het betrekking op menseregte, grondgebied en die eienskap van state. Die beginsels van Selfbeskikking onderskei tussen “eksterne” en “interne” variante van Selfbeskikking.
Eksterne Selfbeskikking is waar 'n volk op grond van getalsmeerderheid binne in 'n geografiese gebied volle onafhanklikheid (soewereiniteit) geniet oor daardie grondgebied.
Interne Selfbeskikking verwys na die reg van 'n volk om verskillende vlakke van politieke vryheid of outonomie binne die eenheidstaat te geniet. (eie onderwys, kultuursake ens.)
(Bls 75 asook Cor Ehlers se Youtube praatjies).


Selfbeskikking is 'n basiese mensereg (VN):-
Die reg wat volke op selfbeskikking het is 'n wetlike reg wat lankal nie meer betwis word in terme van die Internasionale Reg nie. Dit word bevestig in Artikel 1 van die Handves van die Verenigde Nasies (Art 1,55).
Selfbeskikking vir volke het basies die hoogste reg in die hiërargie van Internasionale Reg geword, terwyl alle ander verpligtinge ondergeskik aan daardie norm geword het. (Bls 82).


Tydens 'n konferensie in 2013 van UNPO (volke buite die VN) in Brussel is verskeie vlakke van Selfbeskikking opgesom:
Vlak 1. Persoonlike Selfbeskikking:...
soos vandag gebeur onder die Grondwet van SA. Hierdie vlak van Selfbeskikking bied geen beskerming vir minderheidsvolke wat vasgevang sit in 'n multikulturele nasiestaat soos SA. Sosiale, kulturele en ekonomiese strewes kan nie uitgeleef en geen politieke beheer kan uitgeoefen word nie. (Bls 75). “Selfdoen” is deel hiervan en is die laagste vorm van Selfbeskikking. Dit is wat die Solidariteitsbeweging (Afriforum) die laaste tyd toepas.
Vlak 2. Groepsoutonomie:...
is die soort Selfbeskikking waar 'n spesefieke volk of groep(e) grondwetlike selfbeskikking geniet oor sake soos onderwys en kultuur, en is 'n vorm van Interne Selfbeskikking. Beperkte vorms van groepsoutonomie sal weinig verbetering bring aan Afrikaners se lot onder swart meerderheidsregering want selfs provinsies word in Suid Afrika sentraal beheer. (Bls 77).
Vlak 3. Territoriale- of Eksterne Selfbeskikking:
David Ben Gurion, oprigter van die staat Israel, het gesê dat selfbeskikking sonder 'n territoriale basis sinloos is in elke betekenis van die woord. Dit is belangrik om te besef dat die Afrikanervolk in die verlede territoriale selfbeskikking geniet het in twee onafhanklke Republieke – die ZAR en die Oranje-Vrystaat.
Wat beteken:- dat sou ons binne daardie gebied volgens Internasionale Regsbeginsels grond kan identifiseer waar Afrikaners nog steeds in die meerderheid is, die gebied sonder twyfel sal dien as basis vir Afrikaner-Selfbeskikking...


Die Internasionale Regsposisie:
In terme van Internasionale Regsbeginsels is meerderheidsbesetting in 'n gebied geen voorvereiste vir Selfbeskikking, maar permanente besetting is wel 'n kriterium. Deur grondgebied af te baken waar Afrikaners al geslagte lank gevestig is en waar hulle geskiedkundig die sterkste aanspraak het binne die raamwerk van die Internasionale Reg, word hoop geskep vir Afrikaners op 'n volhoubare toekoms in Suid Afrika.


Maar.... een van die grootste knelpunte oor territoriale selfbeskikking vir Afrikaners is die argument dat ons teveel verspreid en nêrens die meerderheids-besetters is nie.... Dat ons in "pockets" bly en daarom geen gebied as ons eie kan identifiseer nie....

Dit is 'n argument uit onkunde van Internasionale Regsbeginsels gemaak.
Daar is 'n gebied afgebaken, ongeveer so groot soos Oostenryk, waar ongeveer 1.5 miljoen Afrikaners (+-50%) reeds binne 'n aaneenlopende grondgebied woon, wat so afgebaken kan word dat dit 'n Afrikaner-meerderheid vorm waar die beste kanse vir territoriale selfbeskikking volgens Internasionale Regsvereistes kan plaasvind.
Onthou:-Grense kan volgens Internasionale Regsbeginsels letterlik so getrek word om ongewenste gebiede uit te sny en om "ons eie pockets" in te sluit. Die grenslyn kan bv deur Bloemfontein getrek word om Afrikaner historiese geboue en -gebiede sowel as Afrikaner "pockets" in te sluit en "ander" gebiede uit te sluit.
As voorbeeld: iewers tussen Nederland en Duitsland loop die grenslyn dwarsdeur 'n gebou. Ek gaan nie nou die implikasies daarvan bespreek nie, maar wys net wat wettiglik gedoen kan en mag word.
En onthou ook:- dat "Grense" in elk geval deel is van verpligte onderhandelings met die regering van die eenheidstaat.
(Bls 77,78).


In onlangse navorsing deur die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) word 'n projeksie gegee volgens huidige bewegingstatistiek oor die demografiese verspreiding van Afrikaners in SA teen 1931. Hieruit blyk dat 74% van Afrikaners in 30 groeipunte saamgetrek sal wees, en 'n verdere 20% sal binne twee uur 'n groeipunt kan bereik. 80% van hierdie groeipunte is binne in, of is grensdorpe van die gebied wat OASE reeds afgebaken (voorgestel) het en waarin volgens die projeksie 1,275,000 Afrikaners teen 2031 sal woon.
Hierby word nie die Afrikaners getel wat in die dorpe van die gebied buite die groeipunte woon, asook die 500,000 wat in gebiede woon wat na-aan die OASE gebiedsgrens is nie. (Bls 109, 110 en 111). Ook is die getalle van Engelssprekende mense of lede van die kleurlinggemeenskap wat in die gebied woonagtig is en wat hul tevredenheid met 'n Afrikaner-regering getoon het deur 'n positiewe stem te gee ook nie hierby in aanmerking geneem nie.


Onlangse verkiesings:
Die onlangse verkiesings waaraan die VF+ deelgeneem het met Selfbeskikking as deel van sy manifes het volgens ontleding getoon dat ongeveer 250,000 stemme voortgekom het uit die OASE afgebakende gebied. Die VF+ sal tenminste 500,000 uit die gebied en 1 miljoen nasionale stemme moet trek voor die regering enigsins bereid sal wees om te onderhandel vir Selfbeskikking van 'n gebied - 1/3 van die Afrikanerbevolking sal die VF+ 'n sterke hand vir onderhandeling gee. Daarvan sal ongeveer 500,000 bewysbaar uit die gebied moet kom wat Selfbeskikking eis. Solank die VF+ nie so'n sterk mandaat van sy kieserskorps gekry het sal hulle ook nie hulself aan 'n spesefieke gebied kan vasbind vir verstaanbare redes nie. Die 13,500 stemme wat uit die Noordkaap, insluitende Orania, gekom het, is vir die doel van onderhandeling met die regering hopeloos te klein, veral omdat die meerderheid van die gebied nie Afrikaners is nie en waarskynlik "nee" sal stem in 'n referendum.


Behalwe dit... Volgens Internasionale Regsbeginsels het die KhoiSan-gemeenskap die “First Nation” (Oorspronklike Bewoners) reg en het daarmee die sterkste aanspraak op territoriale selfbeskikking in die groter Oranjeriviergebied, (Noordkaap) want dit is waar hulle al eeue lank gevestig is en tot vandag toe in meerderheid woon. (Bls 89).
Die RSA regering erken nog steeds nie die "First Nations" reg vir die KhoiSan nie, waardeur ook geen "First Nation" grense getrek is nie, met die gevolg dat enigiemand vandag eenvoudig in die Noordkaap kan intrek en binne die perke van die Grondwet en anc-grootmoedigheid uitbreiding kan aanmoedig - soos wat vandag gebeur.


Maar selfs al sou.... alle Afrikaners vandag in die Noordkaap gevestig wees sal hulle steeds in die minderheid wees... Daarby is daar eenvoudig geen enkele rede waarom 1.5 miljoen Afrikaners, wat tans in die OASE afgebakende gebied woon en werk, hul huise en plase sou agterlaat en hulself weereens blootstel aan 'n verdere lewe in politieke minderheid, met daarby 'n algehele gebrek aan infrastruktuur en dorre semi-woestyn toestande van die gebied!! Interessantheidshalwe het die Solidariteit-navorsing getoon dat teen 2031 daar net ongeveer 2000 inwoners in Orania as groeipunt sal wees.


Wie is Afrikaners?
Die antwoord hierop bring soms skerpe verdeeldheid onder ons mense.
Afrikaners het egter teen die tweede helfte van die 1700's in die Kaap uitgegroei tot 'n nuwe volk met 'n duidelik herkenbare Westerse kulturele identiteit.
*** Daarom kan Afrikaners in volksverband kragtens Internasionale Reg beheer kry oor grondgebied, mits hulle 'n etniese meerderheid vorm binne 'n spesefieke territorium.
(Bls 17, 23 en 32).

*** Die woord "boer" het in dieselfde tyd ontstaan toe Vryburgers wat geboer het so genoem word oor hul bestaanswyse.
*** Vandag word "Boer" by ons met 'n hoofletter gespel asof dit 'n politieke begrip is.
*** Die feit bly staan dat Afrikaners as volk die Afrikanervolk is - Boervolk of Afrikaner-Boervolk is nie Internasionaal erkende terme nie, alhoewel die woorde "Boere" of "Boers" 'n redelike bekendheid oorsee verwerf het.

*** Ongelukkig is daar Afrikaners wat nog steeds vashou aan hul blanke velkleur as vorm van identiteit ipv om eerder trots te wees op Afrikanerskap as identiteit.

*** Die geskiedenis van Wit Afrikaanssprekendes verskil wesenlik van bruin Afrikaanssprekendes, en om alle Afrikaanssprekendes onder een sambreel te dwing is werklik onrealisties.

Met die oog op vinniger aflaaityd gaan ons nou na VF Akkoord.

Afrikaner-Selfbeskikking.

(advertensie)
Die haalbaarheid en volhoubaarheid van selfbeskikking vir 'n volk op onafhanklike grondgebied is op uiters kundige wyse nagevors en gepubliseer.

Hierdie nuwe boek oor Afrikaner-Selfbeskikking word werklik aanbeveel vir dié wat Selfbeskikking as 'n noodsaaklikheid sien maar nie eintlik op hoogte is van die SA-Grondwet of Internasionale Regsvereistes nie.

Afrikaner-heimat:- die Tiende Provinsie
deur Cor Ehlers.

---------------------------------------------

Hier volg die video waar OASE bekend gestel word, asook 'n reeks video-gesprekke van Cor Ehlers.

OASE:- Oanafhanklike Afrikaner-Selfbeskikkings-Ekspedisie.
Daar is hoop!
Bekendstelling van OASE.

https://www.youtube.com/watch?v=3pdX8CLdTeQ&t=50s

"Wie is Cor Ehlers?".
Cor stel homself voor, en verduidelik die noodsaaklikheid om die Grondwet te eerbiedig, en Internasionale Regsbeginsels te volg.
Volg die youtube kanaal.

Vraag 1 - waar Selfbeskikking as 'n basiese mensereg bespreek word.
Wat is Selfbeskikking?

Vraag 2 - Kan enige iemand aanspraak maak op selfbeskikking?
Aanspraak op Selfbeskikking

Vraag 3 - Wat is die stappe ter voorbereiding van selfbeskikking, en wat is die pilare waarop voorbereiding rus?
Die pilare van voorbereiding.

Vraag 4 - Selfbeskikking het verskeie vorme. Wat is die verskil tussen interne en eksterne selfbeskikking?
Die vorme van Selfbeskikking.

Vraag 5 - Wat van groepe in SA wat beweer dat hulle reeds 98% afgehandel het?
Die gevolge van onkunde.

Vraag 6 - Wat is die rol van die VF Plus?
Die rol van die VF Plus

Vraag 7 - Is internasionale regskenners belangrik en nodig?
Internasionale regskenners.

---------------------------------------------

Cor noem hoe sy dogter Marieke haar "LLM in International Law with International Relations" graad verwerf het met Selfbeskikking as tema onder die opskrif "Contemporary issues in the law of external self-determination and secession beyond decolonisation and disilution".
Die graad het sy met lof verkry aan die Universiteit van Kent.
Om die Internsionale Regsbeginsels rakende Afrikaner-selfbeskikking beter te verstaan is dit raadsaam om te sien hoe sy in haar dessertasie tot die positiewe slotsom gekom het dat Afrikaners wel deeglik Eksterne Selfbeskikking kan verkry.
Laai hier af.

---------------------------------------------