Jan M Pmb City Hall

Oom Jan Mastenbroek

Pietermaritzburg

Perspektief vir 'n geplaagde wêreld.

'n Studie deur Frank Ouweneel – Nederlandse Bybelprediker
studiegesprek in Afrikaans vertaal en op skrif gestel deur Jan Mastenbroek.
Bladsy 5.

die laaste paragraaf van die vorige bladsy was:

En daar staan in Openbaring 20:14 “Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel.

Dít, liewe vriende, is 'n ernstige boodskap, of liewers, dit is 'n hoog-ernstige boodskap vir mense wat God buite beskouing van hul lewe laat, want hul eind-oordeel sal verskriklik wees want God is 'n Heilige God... maar...
dit is nog nie te laat nie.

Dit is die waarheid van God dat Hy 'n Heilige God is – maar wát is dan die Redding as dit nog nie te laat is nie?
Dit is 'n fees – dit klink dalk bietjie snaaks om in hierdie spanningvolle tyd waar God so duidelik praat en waarin ons as gelowiges heel duidelik die waarheid verder moet vertel,
maar wát is dan die redding?

Jesus!

Liewe vriende, dit is geen oordrywing nie. Die Here Jesus het letterlik 'n brug geslaan tussen die sondige mens en God.
In Johannes 3:18 sê​ die Here Jesus self: "Wie in MY glo het die ewige lewe."
Hý is die Redding en let nou op vir die régte begrip van redding.
Deur Jesus gaan ons weer fokus op die laaste hoofstuk oor die plae in Eksodus 12.

U het natuurlik al gesien dat die plae van Egipte gaan van Eksodus 8 tot Eksodus 12.
Maar waarmee eindig die plae nou eintlik?
Met die bloed van die lam.
Mens sou eintlik so amper verwag dat daar 'n soort klimaks met plae van ellende moes gewees het. Soos 'n opmekaar-stapeling van ellende van die eerste tot die laaste plaag.

Maar nee, die hele verhandeling oor die plae eindig met die bloed van die lam. Eksodus 12:3 tot 7 en ook vers 13 lees: “3. Sê vir die hele gemeente van Israel: Elkeen moet sorg dat hy op die tiende van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin één... 6... dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. 7. julle moet die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet... 13. Die bloed aan die huise waarin julle is,
sal 'n teken wees:
waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan...”

Die Israeliete was baie veilig in hul huise agter die bloed van die lam. En die Engel van Verderf – die Dood – en alle ellende wat daardie nag gebeur het, het nie in die huise van Israel gebeur - want hulle skuil veilig agter die bloed van die lam.

En vandag gebeur presies dieselfde: as jy gló in die Bloed van die Lam is jy óók veilig en is daar géén oordeel vir jou nie.
Daar is eintlik twee dinge wat dadelik opval in bostaande verse: eerstens die Bloed van die Lam en tweedens die vooruitsig na die wederkoms van die Here Jesus.

U weet dat wanneer in die Ou Testament gepraat word van 'n lam, word die Here Jesus bedoel. Daar staan in Johannes 1:29 “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

Die Here Jesus het 2000 jaar gelede aan die Kruis van Golgotha sy Bloed gestort wat sondige mense versoen het met God. En daarom kan God die oordeel verby laat gaan by dié wat hul sonde belý het, en die Here Jesus áángeneem het.

is die Lam van Eksodus 12, soos 1 Petrus 1:19 sê: “... julle is losgekoop met die kosbare Bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.”

Hoe erg die plae ookal is en hoe intens hulle met ons praat in die tyd waarin ons vandag leef, die plae eindig met perspektief oor die Bloed van die Here Jesus Christus.

En liewe vriende, juis ook in Eksodus 12 sien ons 'n vooruitsig na die nabye toekoms, want daar staan in Eksodus 12:11 “Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand...”
Dit beteken die Israeliete moes nie net die bloed van die lam gebruik nie, hulle moes die lam ook eet. En ook nie lekker ontspanne by die ete gaan sit nie, nee, hulle het gestaan met staf in die hand en skoene aan die voete. Hulle eet die lam in die bewuste wete dat hulle op reis gaan van Egipte na Kanaän.

En ons, as ons gedagtes by die Here Jesus vertoef, en ons oordink die Bloed van die Lam, dan vier ons dit op heel besondere manier by die Nagmaal, en dink ons vooruit aan die dag wat ons ééns uit óns Egipte verlos sal word en sal gáán na die Hemelse Kanaän.

Want die Here Jesus beloof vandag in Openbaring 3 vir ons: “... Ek kom gou.

En ek sê weer: as ú sou weet dat die Here Jesus volgende week sou kom, sou u baie vinnig ál u vriende, kennisse en familie vertel van die Here Jesus – terwyl dit nog kán. Die Here Jesus bemoedig ons vandag daarmee in die Woord van God.

Maar hierdie studie het ook sy eie perspektief. Die Here sê vandag in Lukas 21:28 “As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby.”

En Johannes kry 'n pragtige visioen in Openbaring 21:1-5 “Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn,..... Toe sê Hy wat op die troon sit: Kyk, ek maak alles nuut.

Óns weet nie wannéér nie, want die Here Jesus het self gesê dat nie Hy óf die engele weet nie – net Gód weet wanneer daardie dag sal aanbreek. Maar die Woord vertel ons as ons na die tékens van die týe kyk is daardie dag werklik nie meer ver nie.

Wat ons wel kan doen – terwyl ons wéét dit is nie meer ver nie – maar terwyl ons ook nie weet hóé ver nie – dat ons LEEF asof dit énige dag kan gebeur. Leef in afwagting... saam met hulle wat vir jou lief en dierbaar is.

Want as ons so leef sal ons reg wees vir Hom en kan ons nie teleurgestel word nie.
Ek hoop om jou in die Nuwe Jerusalem te ontmoet, waar ons vir ewig en altyd Hom mag eer en aanbid, Hom wat jou en my Verlosser en ons Heiland is.

Vir hulle sê die Here Jesus in Matteus 10 “ … van julle is selfs die hare op julle kop getel.
Moet dan nie bang wees nie...

En die Here Jesus spreek die bekende woorde in Matteus 28:20
Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

AMEN.

Frank Ouweneel.

U kan die oorspronklike Nederlandse studiegesprek hier self luister https://www.youtube.com/watch?v=IT3S4x54GUI&t=3545s
Jan Mastenbroek is die vertaler van hierdie studiegesprek.
Vir Afrikaners is daar geweldige nuus - kyk die menu.
Gee hierdie brief weg sodat ander mense ook kan lees wat jy nou gelees het.
Oom Jan. 074 505 6600


As Jesus roep
Lei Hy jou deur Sy Woord.

God is ‘n mágtige, Héilige God en ons is sondaars,
dáárom het ons Sy vergifnis nodig,
en bid ons soos die tollenaar:
Lukas 18:13 - "O God, wees my, sondaar, genadig!"

Die apostels het die antwoord:
Handelinge 3:19 - "Bekéér julle en kom tot ínkeer. Dán sal God julle sonde úítwis."
1 Johannes 1:9 "Ás ons ons sondes belý - Hy is getróú en regvérdig, Hy vergéwe ons sondes en réínig ons van álle ongeregtighede."

Om te bely moet ons rustig ons lewe oordink...
en dan kom spyt want ons het soveel verkeerd gedoen...
Maar spyt is nie genoeg nie - dit vereis 'n váste voorneme om wég te breek...

Maar hóékom sal God alles vergewe - hoekom nou juis vir mý?

Die héérlike antwoord: ... Hy het jóú geroep, want...
Ek is Lief vir jou... Ek het jou geweef in jou moedersskoot... Ek het jou gemaak..
Gló in My... "Sodat élkeen wat in My glo die éwige lewe sal hê." Johannes 3:15.

My Váder is lief vir jou... Hý is die Skepper van Hemel en Aarde...
"God het die wereld só liefgehad dat Hy Sy énigste Seun gegee het..." Johannes 3:16
en "Wie in Hóm glo sal nie veroordeel word nie..." Johannes 3:18

As jý dit as waarheid vir jousélf wil neem...
Gló dan dat Ek vir jóú gesterf het en vir jóú sondes betaal het... Johannes 18 en 19 ...
Gló dan dat Ek ópgestaan het uit die dood... Johannes 20...
Gló dan dat Ek ópgevaar het na die hemel... Lukas 24:50-53
Gló dan dat ek lééf en sit aan die régterhand van Gód, My Vader...

en gló dan dat Ek jou op híérdie oomblik síén en jou gebed hóór en sal vérhoor...

(bid hardop saam)
Dankie Here dat U geroep en ek gehoor het...
help my in my swakheid, ek kom soos ek is...
ek gló - en neem Jesus as my Verlosser en my Redder aan...
Ek belý - U is my God, U is my Redder, my Verlosser en my Heiland...
vergewe my sondes, ek glo U het vir my gesterf,
maak my U kind... lei my... leer my...
woon in my, Gees van God, en lei my om Sy wil te doen...
Ek dank en loof U met my hele hart, my hele siel...
In die Naam van alle Name,
In die Naam van Jesus Christus, my Verlosser,
AMEN.

Johannes 1:12 - "aan álmal wat Mý aangeneem het, die wat in My gló, het My Vader die reg gegee om Sy kinders te word."

As ‘n enkele kooltjie uit die vuur geneem word sal dit doodgaan.
Gaan dan en soek ‘n groep mede-Christene en word deel van ‘n brandend vuur.

Mag die Vrede en Rus van die Heilige God vir altyd jou deel wees,
want aan Hom behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid.

Amen.